Гордашівка
Тальнівський район, Черкаська область

Положення про постійні комісії

Додаток №2 до рішення

                   Гордашівської сільської

                  ради від 03.12.2015р.№2/2

ПОЛОЖЕННЯ

про постійні комісії  Гордашівської сільської ради

І.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

ЦЕ ПОЛОЖЕННЯ РЕГУЛЮЄ ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ, ПОВНОВАЖЕННЯ,ФУНКЦІОНАЛЬНУ СПРЯМОВАНІСТЬ, ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ Гордашівської сільської ради і розроблене на підставі вимог ч.13 ст.46 Закону України «Про місцеве самоврядування»

     1. Організація і робота постійних комісій сільської ради здійснюється
на підставі Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні» та «Про статус депутатів місцевих рад», регламенту роботи  сільської ради і цього положення.

     2. Постійні комісії ради є органами сільської ради, що обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її компетенції, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету.

     3. Постійні комісії обираються радою на термін її повноважень у складі голови і членів комісії. Голова постійної комісії обирається радою за пропозицією голови ради. Депутат сільської ради може бути членом тільки однієї постійної комісії і працювати в ній на громадських засадах.

      4. Сільський голова і секретар не можуть бути обрані до складу постійних комісій.

      5. Основними завданнями постійних комісій сільської ради є:

-       розроблення пропозицій на розгляд ради та безпосередня участь у підготовці проектів рішень ради;

-       попередній розгляд кандидатур осіб, пропонованих для обрання, затвердження, призначення або погодження відповідною радою, підготовка висновків із цих питань;

-       підготовка рекомендацій з питань, винесених на розгляд ради;

-       сприяння державним органам і організаціям, а також депутатам ради в їх роботі над виконанням рішень обласної, районної чи сільської рад;

-       сприяння в здійсненні контролю за розглядом і реалізацією державними органами, посадовими особами пропозицій і зауважень депутатів, висловлених на сесіях сільської ради та засіданнях пос­тійних комісій.

Виконуючи покладені на них завдання, постійні комісії покликані сприяти ефективній діяльності сільської ради як органові влади на селі та вирішенню питань територіальної громади.

       6. Перелік постійних комісій затверджується рішенням сільської ради, виходячи з основних напрямків роботи ради та місцевих умов. Упродовж періоду своїх повноважень сільська рада може утворювати і ліквідовувати постійні комісії, вносити зміни до їхнього персонального складу, обирати голів комісій.

        7. Постійні комісії сільської ради відкритим голосуванням обирають секретаря комісії. З огляду на невеликий склад постійних комісій сільська рада може не обирати заступника голови комісії. Його функції доручено виконувати секретареві.

8. Постійні комісії підзвітні раді та відповідальні перед нею.

         9. Постійні комісії здійснюють свою роботу гласно, на основі колективного, вільного, ділового обговорення і вирішення питань функціонування територіальної громади. Постійні комісії будують свою роботу на співпраці з державними органами, громадськими організаціями, трудовими колективами та органами самоорганізації населення. Виробляючи рішення постійні комісії вивчають і враховують громадську думку.

        10. Постійні комісії координують свою діяльність із відповідними комісіями районної ради.

II. Повноваження постійних комісій

Постійні комісії сільської ради:

1. За дорученням ради, сільського голови, секретаря сільської ради або за власною ініціативою вивчають діяльність відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, готують пропозиції і виносять їх на розгляд ради, розробляють проекти рішень та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

2. Попередньо на своїх засіданнях розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, готують щодо них свої висновки.

3. Перевіряють виконання рішень сільської ради, контролюють у межах повноважень ради дотримання законодавства.

4. Розглядають пропозиції, заяви та скарги громадян.

5. Вивчають за дорученням ради, сільського голови, секретаря сільської ради або за власною ініціативою діяльність підзвітних і підконтрольних раді та її виконавчому комітетові органів, підприємств, установ і організацій, їхніх філіалів і відділень незалежно від форм власності, їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках - на розгляд ради або виконавчого комітету.

6. Попередньо розглядають кандидатури осіб, запропонованих для обрання, затвердження, призначення або погодження сільською радою, готують висновки з цих питань.

III. Права і обов'язки постійних комісій

1. Питання, які належать до повноважень кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови або секретаря сільської ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на спільних засіданнях, підписують голови відповідних постійних комісій.

2. Постійні комісії для вивчення питань, розроблення проектів рішень ради можуть утворювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, учених і фахівців.

3. Постійні комісії з питань, які належать до їх компетенції, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень, незалежно від форми власності, необхідні матеріали і документи.

4. Рекомендації постійних комісій підлягають обов'язковому розгляду всіма органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи комісії мають бути повідомлені у встановлений ними термін. У разі не розгляду рекомендацій постійних комісій вони можуть звернутися в раду з пропозицією про притягнення до відповідальності посадових осіб.

5. Член постійної комісії зобов'язаний брати участь в роботі комісії, сприяти втіленню в життя її рішень, виконувати доручення комісії.

6. Член постійної комісії має право ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на засіданнях комісії, має право пропонувати питання для розгляду постійної комісії та брати участь у їх підготовці й обговоренні, вносити пропозиції про заслуховування звіту чи інформації посадових осіб на засіданнях комісії. Член постійної комісії, пропозиції якого не отримали підтримки більшості в комісії, може винести їх на розгляд ради.

7. Члени постійних комісій на час засідань комісій, а також для виконання доручень звільняються від виконання виборчих або службових обов'язків з відшкодуванням середнього заробітку за основним місцем праці та інших витрат, пов'язаних з депутатською діяльністю, за рахунок сільського бюджету.

IV. Порядок роботи постійних комісій

1. Постійні комісії сільської ради працюють відповідно до піврічних планів робіт, затверджених на їх засіданнях, виходячи з плану роботи сіль­ської ради.

2. Засідання постійних комісій скликаються за необхідністю. Голова комісії або за його дорученням секретар не пізніше як за 3 дні до при­значеного терміну доводить до відома членів комісії та запрошених про день, годину, місце проведення і порядок денний засідання постійної комісії.

3. У засіданнях постійних комісій мають право брати участь з правом дорадчого голосу члени інших комісій, а також запрошені депутати вищого рівня, працівники виконавчого апарату сільської та районної рад.

4. На засідання постійних комісій можуть запрошувати представників державних органів, політичних партій, громадських організацій, трудових колективів, органів самоорганізації населення. Постійні комісії можуть проводити виїзні засідання.

5. Засідання постійної комісії є правочинним, якщо в ньому взяла участь не менш як половина від загального складу комісії. У разі немож­ливості прибути на засідання член комісії повідомляє про це голову пос­тійної комісії.

6. Усі питання в постійній комісії вирішуються голосуванням (більшість голосів від загального складу членів комісії). Під час проведення спільних засідань рішення приймають простою більшістю голосів від за­гального складу членів кожної комісії.

7. Голова постійної комісії:

-       скликає і веде засідання комісії;

-       дає доручення членам комісії, організовує підготовку необхідних матеріалів на засідання;

-       забезпечує участь у засіданні комісії представників державних органів, політичних партій, громадських об'єднань, трудових колек­тивів, органів самоорганізації населення, фахівців;

-       представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами;

-       організовує роботу щодо реалізації висновків і рекомендацій комісії;

-       інформує раду про розглянуті в комісії питання, а також про заходи щодо реалізації рекомендацій комісії;

-       інформує членів комісії про хід виконання рішень комісії та результати розгляду рекомендацій посадовими особами. На спільному засіданні комісій головує, за погодженням, один із голів цих комісій. У разі відсутності голови комісії або за умови, коли він не має змоги виконувати повноваження з інших причин, його функції здійснює секретар комісії.

8. Секретар комісії:

-       повідомляє членів комісії про час, місце і порядок денний засідання;

-       веде діловодство комісії і протоколи її засідань та облік виконання доручень;

-       стежить за своєчасним поданням виконавцями рішень і рекомендацій комісії, контролює надходження від них відповідей, виконує інші доручення комісії.

9. Рішення, висновки, рекомендації постійної комісії підписує голова комісії. Рішення або висновки, прийняті комісіями спільно, підписують голови відповідних комісій разом. Протоколи засідань комісії підписують го­лова і секретар комісії.

V. Основні напрями діяльності постійних комісій сільської ради

1.  Комісія з питань депутатської діяльності та етики,  законності і правопорядку, освіти, охорони здоров'я, культури, спорту і соціального захисту населення:

-       готує висновки з питань, пов'язаних із захистом прав депутата та іншими гарантіями депутатської діяльності, відкликання депутата виборцями або достроковим припиненням повноважень депута­та;

-       готує за дорученням ради або сільського голови рекомендації з питань, пов'язаних з депутатською діяльністю та дотриманням норм депутатської етики, дотриманням законодавства України під­приємствами, установами, організаціями та їх посадовими особами;

-         готує висновки про роботу депутатів у раді та про виконання ними рішень ради та її виконавчих органів;

Комісія заслуховує депутата, який порушує регламент сільської ради, законодавство України з питань повноважень депутата. Комісія може приймати щодо депутата такі заходи впливу:

-       зробити зауваження на закритому засіданні;

-       оголосити на сесії сільської ради факти порушень депутатом мо­ральних норм;

-       зобов'язати висловити вибачення.

-       бере участь у розробленні та здійсненні заходів для боротьби із злочинністю, забезпечення охорони громадського порядку, для збереження колективної та приватної власності.

-       аналізує стан освіти, охорони здоров'я, культури, спорту, побутового і торговельного обслуговування, вносить пропозиції для подальшого покращення та розвитку галузей, зміцнення їх матеріальної бази;

-       бере участь у розробленні програми розвитку спорту та фізичної культури;

-       здійснює контроль за виконанням комплексних програм

-       вносить рекомендації щодо підвищення ролі культурно-освітніх закладів в естетичному вихованні і вдосконаленні організації дозвілля населення;

-       бере участь у розробленні заходів щодо створення належних умов праці жінок та лікувально-профілактичної допомоги їм;

-       аналізує стан соціального захисту ветеранів та вносить пропозиції щодо поліпшення їх обслуговування;

-       готує висновки щодо соціального обслуговування вдома самотніх непрацездатних громадян похилого віку.

          За дорученням ради комісія може розглянути й інші питання. Зокрема, організувати допомогу з правових питань депутатам сільської ради, працівникам виконкому сільської ради, активістам, залучаючи до цього спеціалістів районної ради та райдержадміністрації.

2. Комісія з питань планування  бюджету та фінансів:

-       попередньо розглядає проекти планів та програм соціально-економічного та культурного розвитку території сільської ради, місцевого бюджету, а також звіти про їх виконання;

-       здійснює контроль за виконанням планів та програм соціально-економічного та культурного розвитку і бюджету;

-       проводить роботу з виявлення внутрішньогосподарських резервів і додаткових доходів бюджету, використання вільних бюджетних коштів;

-       контролює надходження до бюджету, в т.ч. за рахунок місцевих податків і зборів, надходження та видатки позабюджетного фонду, самооподаткування;

-       вносить сільській раді пропозиції з питань розвитку комунальної власності;

-       бере участь у підготовці питань землекористування та визначення форм власності, котрі перебувають у компетенції сільської ради, сприяє ефективній реалізації земельної реформи;

-       розробляє перспективні плани охорони довкілля;

-       бере участь у проведенні екологічних експертиз проектів будів­ництва та реконструкції об'єктів;

-       здійснює контроль за виконанням природоохоронного законодавства;

-       готує питання на пленарні засідання сільської ради про діяльність колективних сільськогосподарських підприємств, фермерів, індивідуальних господарств, сприяє розвиткові аграрного сектора на се­лі, вирішенню соціальних питань сприяння з боку колективних гос­подарств.

За дорученням ради комісія може розглядати й інші питання.

                   3.Комісія з питань агропромислового комплексу,земельних ресурсів,екології, комунального майна та соціально-економічного розвитку села.

- попередньо розглядає програму соціально-економічного розвитку,цільові програми щодо окремих напрямків розвитку сільськогосподарського виробництва, попередньо розглядає питання про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення, а також про фінансування такого дозволу.

- попередньо розглядає і вносить рекомендації щодо встановлення правил користування водозабірними спорудами,призначеними для задоволення соціальних, побутових та інших потреб населення,зон санітарної охорони джерел, водопостачання, обмеження або заборони використання питної води у промислових цілях.

попередньо розглядає питання регулювання земельних відносин.

вносить сільській раді пропозиції з питань розвитку комунальної власності

- бере участь у підготовці питань щодо землекористування та визначення форм власності,котрі перебувають у компетенції сільської ради

- сприяє ефективній реалізації земельної реформи

- розробляє перспективні плани охорони довкілля

- бере участь у проведенні екологічних експертиз проектів  будівництва та реконструкції об’єктів

- здійснює контроль за виконанням природоохоронного законодавства

- готує питання на пленарні засідання сільської ради про діяльність колективних сільськогосподарських підприємств, фермерів, індивідуальних господарств

- сприяє розвиткові аграрного сектора на селі, вирішенню соціальних питань.

                                         VI .Заключні положення.

Депутати у постійних комісіях працюють на громадських засадах.

Постійні  комісії є підзвітні раді та відповідальні перед нею.

Секретар сільської ради:                                   В.М.Власенко