Гордашівка
Тальнівський район, Черкаська область

Регламент Гордашівської сільської ради

Додаток№1до рішення                                                                                  Гордашівської сільської

 ради №2/1від03.12.2015р.

Р Е Г Л А М Е Н Т

Гордашівської    сільської    ради

Розділ  1.  ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

1.1.  Гордашівська  сільська  рада  є  органом  місцевого  самоврядування, що  представляє  територіальну  громаду  від  її  імені  та  в  її  інтересах виконує  функції  і  повноваження,  визначені  Конституцією  України,  Законом  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»  та  іншими  законами.  Основними  принципами,  на  яких  здійснюється  діяльність  ради  є:

         народовладдя;

         законність;

         гласність;

         колегіальність;

         поєднання  місцевих  і  державних  інтересів;

         виборність;

         правова,  організаційна  та  матеріально-фінансова  самостійність  в  межах  повноважень,  визначених  Законом  України  «Про  місцеве  самоврядування  в Україні»  та  іншими  законами;

         підзвітність  та  відповідальність  перед  територіальною  громадою  органів  ради  та  посадових  осіб;

         державна  підтримка  та гарантії  місцевого  самоврядування;

         судовий  захист  прав  місцевого  самоврядування.

1.2.  Порядок  формування  та  організація  діяльності  ради  визначаються  Конституцією  України,  Законом  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  Законом  України  «Про  статус  депутатів  місцевих  рад  народних  депутатів»,  іншими  законодавчими  актами  України,  а  також  даним  регламентом.

1.3.  Гордашівська  сільська  рада  є  юридичною  особою   і  наділена  Законом  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»  та  іншими  законами,  власними  повноваженнями,  в  межах  яких  діє  самостійно    і  несе  відповідальність  за  свою  діяльність  відповідно  до  закону.

1.4.  Матеріальною  і  фінансовою  основою  ради  є  рухоме  і  нерухоме  майно,  доходи  сільського  бюджету,  позабюджетні  цільові  /  у  тому числі  валютні/  та  інші  кошти.

1.5.  Сільська  рада  має  печатку  з  зображенням  Державного  герба  України  і  своїм найменуванням,  рахунки  в  установах  банків.

1.6.  Регламент  роботи  ради  приймається  на  сесії  сільської  ради,  зміни  та  доповнення  до  нього  вносяться  за  ініціативою  сільського  голови,  постійних  комісій,  депутатів.

1.7 Згідно із Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі Законом) сільська рада є органом місцевого самоврядування територіальної громади
з власною компетенцією , у межах якої діє самостійно.

1.8 Рада складається з депутатів, обраних відповідно до Закону України «Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів».

1.9 Загальний склад ради (кількість депутатських мандатів) визначається радою попереднього скликання відповідно до Закону України «Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів». Сільський голова обирається безпосередньо територіальною громадою села на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування терміном на чотири роки в порядку, визначеному Законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі, очолює виконавчий комітет  сільської ради та головує на її засіданнях.

1.10 Сільська рада утворює й обирає постійні та інші комісії. За поданням сільського голови обирається секретар сільської ради. Рада утворює виконавчий комітет, визначає його кількість і затверджує персональний склад.

1.11 Повноваження  сільської ради, сільського голови, виконавчого комітету ради можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених Законом.

1.12  Термін повноваження  сільської ради - чотири роки.

У своїй діяльності сільська рада керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами України та  цим регламентом.

1.13   Сільська рада в межах своєї компетенції самостійно вирішує питання місцевого самоврядування, виходячи з інтересів територіальної громади та здійснює від її імені функції та повноваження місцевого характеру, визначені Конституцією України, Законом та іншими норматив­ними документами.

1.14  Cільська рада несе відповідальність за законність та наслідки прийнятих нею рішень. Шкода, завдана в результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності, відшкодовується радою в повному обсязі за рахунок власних коштів.

1.15 Cільська рада здійснює свої повноваження на основі активної участі в її роботі кожного депутата та сільського голови. Депутати виконують свої повноваження без відриву від основного місця роботи. Cільська рада проводить свою роботу відкрито і гласно, систематично інформує жителів територіальної громади про свою діяльність, прийняті рішення та хід їх виконання.

                 Розділ  2 .  ПЛАНУВАННЯ ТА  ОРГАНІЗАЦІЙНА  ОСНОВА  СІЛЬСЬКОЇ РАДИ.

         2.1 Сільська рада здійснює свою роботу згідно з планом, який складається на півроку і затверджується на сесії.

2.2. За згодою ради сільський голова, постійні комісії, за необхідності, можуть вносити зміни в план роботи ради.

2.3 Пропозиції щодо плану, які надходять від депутатів, постійних комісій, виконкому, політичних партій, громадських об'єднань та органів самоорганізації населення, подаються не пізніше ніж за 20 днів сільському голові, який складає проект плану та виносить його на обговорення в постійних комісіях. Після розгляду в комісіях проект плану виноситься на розгляд ради.

2.4 Постійні комісії планують свою роботу на півріччя, виходячи з плану роботи сільської ради, плану соціально-економічного розвитку, цільових комплексних програм та рішень ради.

2.5 Виконавчий комітет планує свою роботу поквартально.

Контроль за виконанням плану роботиГордашівської  сільської ради здійснюють сільський голова, постійні комісії, депутати ради.

         2.6 Виключно  на  пленарних  засіданнях  сільської  ради  вирішуються  такі  питання:

         1) утворення,  обрання  і ліквідація  постійних  та  інших  комісій  ради,  зміна  їх  складу,  обрання  голів  комісій;

         2) утворення  виконавчого  комітету  ради,  визначення  його  чисельності,  затвердження  персонального  складу,  внесення  змін  до  складу  виконавчого  комітету  та  його  розпуск;

         3) затвердження  за  пропозицією  сільського  голови  структури  виконавчих  органів  ради,  загальної  чисельності  апарату  ради  та  її  виконавчих  органів,  витрат  на  їх  утримання;

         4)  затвердження  регламенту  ради;

         5)  затвердження  плану  роботи  ради,  заслуховування  звіту  про  його  виконання:

         6)  заслуховування  звіту  сільського  голови  про  діяльність  виконавчих  органів  ради:

          7) обрання  за  пропозицією  сільського  голови  на  посаду  та  звільнення  з  посади  секретаря  сільської  ради;

          8) заснування  засобів  масової  інформації  відповідної  ради,  призначення  і  звільнення  їх  керівників;

         9) заслуховування  звітів  постійних  комісій,  керівників  органів,  які  рада  утворює,   обирає  та  призначає;

        10) прийняття рішення  про  недовіру  сільському  голові;

        11) розгляд   запитів  депутатів,  прийняття  рішень  по  них;

        12) заслуховування  повідомлень  депутатів  про  роботу  в  раді,  виконання  ними  доручень  ради;

        13)  прийняття  рішень  щодо  дострокового  припинення  повноважень  депутата  ради  в  порядку,  встановленому  законодавством;

        14)  визначення  відповідно  до  закону  кількісного  складу  ради;

        15) прийняття відповідно  до  закону  рішень  щодо  організації  проведення  референдумів  та  виборів  органів  державної  влади  і  місцевого  самоврядування  та  сільського  голови;

        16) затвердження  програм  соціально-економічного  та  культурного  розвитку  села,  цільових  програм  та  інших  питань  місцевого   самоврядування  і  заслуховування  звітів  про  їх  виконання;

        17) затвердження  місцевого  бюджету,  внесення  змін  до  нього,  затвердження  звіту  про  його  виконання;

        18) встановлення  місцевих  податків  і  зборів  та  розмірів  їх  ставок  в  межах,  визначених  законом;

        19) вирішення  відповідно  до  закону  питань  регулювання  земельних  відносин;

        20) вирішення  відповідно  до  закону  питань  про  надання  дозволу  на  спеціальне  використання  природних  ресурсів  місцевого  значення,  а  також  про  скасування  такого  дозволу;

        21) затвердження  відповідно  до  закону  ставок  земельного  податку;

        22) встановлення  правил  користування  водозабірними  спорудами,  призначеними  для  задоволення  питних,  побутових  та  інших  потреб  населення,  зон  санітарної  охорони  джерел  водопостачання,  обмеження  або  заборона  використання  підприємствами  питної  води  у  промислових  цілях;

        23) прийняття  рішень  про  організацію  територій  і  об’єктів  природно-заповідного  фонду  місцевого  значення  та  інших  територій,  що  підлягають  особливій  охороні;  внесення  пропозицій  до  відповідних  державних  органів  про  оголошення  природних  та  інших  об’єктів,  що  мають  екологічну,  історичну  або  наукову  цінність,  пам’ятками  історії  або  культури,  які  охороняються  законом;

        24) прийняття  рішень  з  питань  адміністративно-територіального  устрою  в  межах  і  в  порядку,  визначених  законом;

        25) надання  відповідно  до  законодавства  згоди  на  розміщення  на  території  села  нових  об’єктів,  сфера  екологічного  впливу діяльності  яких  згідно  з  діючими  нормативами  включає  відповідну  територію;

        26) затвердження  в  установленому  порядку  генерального  плану  забудови  населеного  пункту;

        27) затвердження  договорів,  укладених  сільським  головою  від  імені  ради,  з  питань,  віднесених  до  її  виключної  компетенції;

        28) встановлення  відповідно  до  законодавства  правил  з  питань  благоустрою  території  населеного  пункту,  забезпечення   в  ньому  чистоти  і  порядку,  торгівлі  на  ринку,  додержання  тиші  в  громадських  місцях,  за  порушення  яких  передбачено  адміністративну відповідальність;

        29) прийняття  у  межах,  визначених  законом,  рішень  з  питань  боротьби  зі  стихійним  лихом,  епідеміями,  епізоотіями.

         Сільська  рада  формується  у  відповідності  до  Конституції  України,  Закону  України  «Про  вибори  депутатів  місцевих  рад  та  сільських,  селищних,  міських  голів»,  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні».

        Рада  вважається  правомочною  за  умови  обрання не  менш  як  двох   третин  депутатів  від  загального  складу  ради.

        У  разі,  якщо  до  ради  обрано  менше  двох  третин  її  складу,  до  обрання  необхідної  кількості  депутатів  продовжує  здійснювати  повноваження  рада  попереднього  скликання.

       У  разі  дострокового  припинення  повноважень  деяких  депутатів,  внаслідок  чого  до  складу  ради  входить  менш  як  дві  третини  депутатів,  до  обрання  необхідної  кількості  депутатів  така рада  вважається  правомочною  за  наявності  більше  половини  депутатів  загального  складу  ради.

                        Розділ  3.      СЕСІЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

          Сільська рада поводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань ради, а також постійних засідань ради. Сесія ради скли­кається за необхідністю, але не менше одного разу на місяць.

На пленарних засіданнях сільської ради вирішують такі питання:

-       затвердження регламенту ради;

-       утворення і ліквідація постійних та інших комісій ради, затвердження та зміна їх складу, обрання голів комісій;

-       утворення виконавчого комітету ради, визначення його чисельності, затвердження персонального складу, внесення змін до складу комітету та його розпуск;

-       обрання за пропозицією сільського голови на посаду та звільнення з посади секретаря ради;

-       інші питання, які передбачені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» (розділ II, глава І, ст. 25).

У разі неможливості або немотивованої відмови сільського голови скликати сесію, сесію скликає секретар сільської ради. Перелік цих ви­падків передбачений Законом.

Коли ж сесію не скликає ні сільський голова, ні секретар у двотижневий термін, тоді вона скликається за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу сільської ради. Рішення сільського голови про скликання сесії доводиться до відома депутатів і населення не пізніше як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках - не пізніше як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.

Повідомлення про сесії вивішується на дошці оголошень у відведених для цього місцях , або депутатів попереджують особисто кожного усно чи письмово.

Сесію сільської ради відкриває і веде відповідно сільський голова, а у випадках, передбачених частиною шостою ст. 46 Закону, секретар ради. У випадку, передбаченому частиною восьмою цієї статті, сесію відкриває за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один із депутатів, що входить до її складу, а веде за рішенням ради - один із депутатів цієї ради.

Сесія ради є правочинною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради. Якщо ж на сесії присутні менше депутатів (не менше шести), то шляхом голосування може прийматися рішення про проведення засідання.

На будинку, де працює рада, піднімається Державний Прапор України (у разі, коли сесія відбувається поза приміщенням сільської ради).

Проекти рішень з основних питань, інші документи та матеріали з питань, які передбачається внести на розгляд ради, доводяться до відома депутатів за їх вимогою, не пізніш як за три дні до відкриття сесії.

Сесія ради проводиться гласно. У разі необхідності рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання.

На сесію чи засідання ради запрошують депутатів Верховної Ради України, депутатів обласних і районних рад, представників державних органів влади, політичних партій, громадських організацій, трудових колективів, органів самоорганізації населення.

  трудових  колективів,  преси,  радіо,  телебачення, заявники.  Пропозиції  щодо  запрошення  тих  чи  інших  осіб  на  сесію  можуть  попередньо  вносити  сільському  голові  постійні  комісії.

            Кількість  і  персональний  склад  запрошених  на  сесію  визначається  сільським  головою,  про  що  на  сесії  він  інформує  присутніх.

            За  рішенням  ради  може  бути  проведене  закрите  засідання.

                    Розділ  4.   ПІДГОТОВКА ПИТАНЬ

      Питання, які виносяться на розгляд ради, можуть запропонувати сільський голова, постійні комісії, депутати, виконавчі комітети сільської ради, голова районної, обласної державної адміністрації, голови районної, обласної рад, загальні збори громадян.

Для розгляду сесією сільської ради запропонованих питань пропозиції про їх зміну або уточнення формулювання, пропозиції про додаткові питання, які виносяться на розгляд ради, надаються сільському голові з повним обсягом матеріалів не пізніше як за 10 днів до початку роботи сесії.

         Сільський голова розглядає подані пропозиції з урахуванням думки відповідної постійної комісії, приймає рішення про врахування пропозиції або її відхилення, інформує на сесії депутатів сільської ради про пропозиції, які надійшли щодо порядку денного сесійного засідання. Остаточний порядок денний затверджується сільською радою на пленарному засіданні відкритим голосуванням більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

Доповідь, інформація, довідковий матеріал та проект рішення з питань, що виносяться на розгляд сесії, готують постійні комісії в межах їхньої компетенції, депутати або комісії з підготовки питань, які утво­рюються розпорядженням сільського голови або рішенням ради, вико­навчим комітетом.

Проекти  планів та місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань розробляються виконавчим комітетом.

Під час підготовки питань, що виносяться на розгляд сесії сільської ради, враховуються думки та пропозиції виборців  територіаль­ної громади.

Проекти рішень сільської ради з основних питань розглядаються від­повідними постійними комісіями.

                  Розділ  5. ВЕДЕННЯ  СЕСІЇ

       Першу сесію новообраної сільської ради скликається відповідною територіальною виборчою комісією не пізніше як через місяць після обрання ради у правочинному складі. Її відкриває і веде голова цієї виборчої ко­місії. Він інформує раду про підсумки виборів депутатів та сільського го­лови і визнання їх повноважень.

Наступні сесії веде сільський голова.

Тривалість доповіді, співдоповідей та підсумкового слова встановлюється сесією за погодженням з доповідачем та співдоповідачем, але становить не більше однієї години для доповіді та 20 хвилин для співдоповіді, крім випадків, погоджених з депутатами. Виступи з  обговорення тривають 5-7 хвилин. Для повторного виступу з одного питання, виступів під час обговорення проектів рішень, кандидатур, щодо порядку ведення засідання, з мотивів голосування, для заяв, внесення запитів, пропозицій надається до 3-х хвилин. За необхідності головуючий має право за згодою більшості присутніх депутатів продовжити час для виступу.

Перерви в роботі оголошуються через 2 години на 20 хвилин.

Порядок роботи сесії та інші процедурні питання приймаються від­критим голосуванням простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх депутатів.

Секретар сільської ради веде протокол сесії, реєструє депутатські запити, питання, довідки, повідомлення та інші матеріали, проводить підрахунки голосів під час проведення відкритого голосування.

Для проведення таємного голосування та визначення його результатів сільська рада обирає відкритим голосуванням лічильну комісію з числа депутатів. Лічильна комісія обирає голову та секретаря. Рішення лічильної комісії приймається більшістю голосів.

Бюлетені для таємного голосування виготовляють під контролем лічильної комісії за встановленою нею формою відповідно до кількості обраних депутатів і видаються членами лічильної комісії згідно зі списком.

Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протокол, який підписують усі члени комісії. За доповіддю комісії сільська рада відкритим голосуванням більшістю голосів від кількості депутатів, присутніх на сесії, приймає рішення про затвердження результатів таємного голосування.

              Рішення  сільської  ради направляється  за  призначенням  не  пізніше  як  у  десятиденний  строк  після  їх  прийняття.

                Акти  сільської  ради,  прийняті  в  межах  наданих  їй  повноважень,  є  обов’язковими  для  виконання  всіма  розташованими  на  території  об’єднаннями  громадян,  підприємствами,  установами  та  організаціями,  посадовими  особами,  а  також  громадянами,  які  постійно  або  тимчасово  проживають  на  території  ради.  Підприємства,  установи  та  організації,  а  також  громадяни  несуть  встановлену  законом  відповідальність  перед   радою  за  заподіяну  місцевому  самоврядуванню   щкоду  їх  діями  або  бездіяльністю,  а  також  у  результаті  невиконання рішень  органів  та  посадових  осіб  місцевого  самоврядування.

                        Розділ   6.  ДЕПУТАТ  РАДИ

               Повноваження депутата сільської ради починаються з моменту оголошення відповідною територіальною виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день першої сесії ради нового скликання. Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених Законом.

Депутат має право ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на сесіях ради, а також на засіданнях постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.

Під час голосування з одного питання кожен депутат має один голос і подає його за пропозицію чи проти неї або утримується. Депутат зобов'язаний здійснювати голосування особисто.

Під час встановлення результатів голосування до загального складу ради зараховують сільського голову, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради, і враховують його голос.

Депутат має право вносити пропозиції щодо порядку денного сесії, порядку розгляду та суті обговорюваних питань, складу органів, що утворюються або обираються радою, та кандидатур посадових осіб, що обираються, призначаються або затверджуються. Депутат звертається з запитами, бере участь у дебатах, вносить проекти рішень або поправки до них, виступає з обґрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голо­сування.

Прохання про надання слова для виступу в дебатах з питання, яке розглядається радою, передається секретареві сільської ради, який веде протокол сесії. Секретар реєструє в порядку черговості їх подання та пере­дає головуючому.

Під час виступу на сесії депутат не повинен використовувати грубі та некоректні висловлювання, закликати до незаконних та насильницьких дій. Якщо ж таке трапляється, головуючий має право зробити зауваження про недопустимість подібного і позбавити його  права виступу          

              Розділ  7.  ГОЛОСУВАННЯ  НА СЕСІЇ

Сільський голова або депутат, який головує на засіданні сесії сільської ради, забезпечує виконання положень цього регламенту:

-       керує засіданням ради, стежить за дотриманням кворуму та по­рядку її роботи;

-       надає слово доповідачам, співдоповідачам та виступаючим у по­слідовності надходження їх записок секретареві ради;

-       надає слово для виступів у дебатах з питання, що обговорюється, особам, запрошеним на сесію. При цьому депутати мають право на першочерговий виступ;

-       має право, у необхідних випадках, за згодою депутатів продов­жити час виступу;

-       оголошує письмові запити, особисті заяви та довідки депутатів, надає депутатам слово для усних запитів, запитань та довідок, а також зауважень щодо ведення сесії;

-       проводить голосування депутатів з питань, які потребують прийняття рішень ради, та оголошує його результати;

-       на початку відкритого голосування оголошує кількість пропозицій, які надійшли на голосування, уточнює їх зміст, нагадує, якою більшістю голосів може бути прийняте рішення;

-       за грубого порушення порядку засідання має право попросити залишити засідання порушника, який не е депутатом сільської ради;

-       дає відповідні доручення, пов'язані із забезпеченням роботи сесії, постійним комісіям та депутатам.

Голова засідання оголошує листи, що надійшли на адресу сесії, а за потреби організовує їх розгляд - у порядку, визначеному Законом.

Дебати з питання, що розглядається, припиняються за рішенням сільської ради. Перед їх припиненням голова засідання інформує про кількість депутатів, які записалися для виступу та вже виступили. Депутат має право наполягати на своєму виступі по питанню, що виноситься на голосування.

За бажанням депутатів, які не виступили, тексти їхніх виступів можуть додаватися до протоколу сесії.

Після закінчення обговорення доповідачі та співдоповідачі мають право виступу з підсумковим словом.

За необхідності в кінці сесії надається час, але не більше 20 хвилин, для виступів депутатів з короткими заявами та повідомленнями. Дебати щодо цих заяв чи повідомлень не відкриваються.                           

                          Розділ  8.     ПРИЙНЯТТЯ  РІШЕНЬ

          Сільська рада з питань, що обговорюються, приймає рішення в межах, наданих їй Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», забезпечує їх виконання, здійснює контроль за впровадженням цих рішень у життя.

Розгляд пропозицій, доповнень та уточнень щодо проектів рішень сільської ради проводиться після прийняття внесеного проекту рішення за основу.

Рішення сільської ради приймається більшістю від загальної кількості обраних депутатів ради, його підписує сільський голова, а в разі його відсутності - секретар сільської ради, а у випадку, передбаченому Законом (ст. 46, п. 10), депутат, який головував на засіданні.

Рішення сільської ради у п'ятиденний термін з моменту його прийняття може припинити сільський голова, його можуть винести на повторний розгляд ради з обґрунтуванням зауважень. Якщо рада відхилила зауваження сільського голови і підтвердила попереднє рішення двома трети­нами голосів депутатів від загального складу ради, воно набирає чинності.

Рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено пізніший термін уведення цих рішень в дію,

Оприлюднення рішень відбувається у формі розміщення їх на спеціальній дошці оголошень у приміщенні сільської ради та надсиланням їх за відповідними адресами.

           Рішення сільської ради надсилаються відповідним підприємствам, ус­тановам, організаціям, посадовим особам, у разі необхідності доводяться до відома населення не пізніше як у п'ятиденний термін після їх прийняття, якщо не встановлено іншого строку введення цих рішень у дію.

Рішення сільської ради, прийняті в межах її повноважень, є обов'яз­ковими для виконання усім розташованим на території ради підприємствам, установам та організаціям, незалежно від форм власності, посадовим особам, об'єднанням громадян, виконавчому комітетові сільської ради, а також окремим громадянам.            

                    Розділ  9. ПРОТОКОЛИ  СЕСІЙ

          Кожна сесія сільської ради оформляється протоколом, який веде секретар сільської ради. У ньому зазначають такі відомості:

-       найменування ради, порядковий номер сесії (у межах скликання), дата та місце проведення сесії;

-       число депутатів, обраних до ради, кількість присутніх та відсутніх депутатів на сесії;

-       порядок денний сесії, прізвище, ініціали та посада доповідача та співдоповідача з кожного із питань;

-       прізвище, ініціали та номер виборчого округу депутатів, що виступили в дебатах, а також тих, хто вніс запити, та тексти їхніх виступів;

-       перелік усіх прийнятих рішень із зазначенням кількості голосів, поданих за рішення, проти та тих, що утримались від голосування.

До протоколу додається рішення, прийняті сільською радою, письмові запити депутатів, список запрошених на сесію депутатів, список відсутніх депутатів.

Протокол сесії сільської ради підписує сільський голова, у разі його відсутності - секретар сільської ради, а у випадку, передбаченому Законом, - депутат ради, який за дорученням депутатів головував на засіданні.                    

                   Розділ  10.     СІЛЬСЬКИЙ   ГОЛОВА

           Повноваження  сільського  голови  починаються  з   моменту  оголошення  сільською  виборчою  комісією  на  засіданні  ради  рішення про  його  обрання  і  закінчуються  в  момент  вступу  на  цю  посаду  іншої  обраної  відповідно  до  закону  особи,  крім  випадків  дострокового  припинення  його  повноважень.

                   Сільський  голова  не  може  суміщати  свою  службову  діяльність  з  іншою  роботою,  у  тому  числі  на  громадських  засадах  (крім  викладацької,  наукової,  творчої  у  позаурочний  час),  займатися  підприємницькою  діяльністю,  одержувати  від  цього  прибуток.

                  У  своїй  діяльності  сільський  голова  є  підзвітним,  підконтрольним,  відповідальним   перед  територіальною  громадою,  відповідальним  -  перед  радою.

                  Сільський  голова  не   рідше  одного  разу  на  рік  звітує  про  свою  роботу  перед  територіальною  громадою  на  відкритій  зустрічі  з  громадянами.  На  вимогу  не  менше  половини  депутатів  відповідної  ради  сільський  голова  зобов’язаний  прозвітувати  про  роботу  виконавчих  органів  ради  у  будь-який  визначений  ними  термін.       

 Сільський  голова в свою  чергу  виконує  такі обов’язки:

              1)  скликає  сесії  сільської  ради,  повідомляє  депутатам  і  доводить  до  відома  населення  інформацію  про  час  і  місце  проведення  сесії  ради,  питання,  які  передбачається внести  на  розгляд  ради,  веде  засідання  ради;

              2) забезпечує  підготовку  сесій  ради  і  питань,  що  виносяться  на  їх  розгляд,  доведення  рішень  ради  до  виконавців,  організовує  контроль   за  їх  виконанням;

              3) представляє  раді  кандидатури  для  обрання  на  посаду  секретаря  сільської  ради;  вносить  на  затвердження  ради  пропозиції  щодо  структури  і  штатів  виконавчих  органів  ради,  апарату  ради  та  її  виконавчого  комітету,  витрат  на  їх  утримання.

              4) вносить  раді  пропозиції  щодо  утворення  і  обрання  постійних  комісій  ради;

              5) здійснює  керівництво  апаратом  ради   та  її  виконавчого  комітету;

              6) підписує  рішення  ради  та  її  виконавчого  комітету;

              7) забезпечує  підготовку  на  розгляд  ради  проектів  програм  соціально-економічного  та  культурного  розвитку,  програм  з  інших  питань місцевого  самоврядування,  місцевого  бюджету  та  звіту  про  його  виконання,  рішень  ради  з  інших  питань,  оприлюднює  затверджені  радою  програми,  бюджет  та  звіти  про  їх  виконання;

               8) скликає  загальні  збори  громадян  за   місцем  проживання;

               9) забезпечує  виконання  рішень  сільської  ради,  їх  виконавчого  комітету;

               10) є  розпорядником  бюджетних,  позабюджетних  цільових  коштів,  використовує  їх  за призначенням,  визначеним  радою;

               11) забезпечує  роботу  по  розгляду  звернень  громадян,  веде  особистий  прийом  громадян;

               12) представляє  територіальну  громаду,  раду  та  її  виконавчий  комітет  у  відносинах  з  державними  органами,  іншими  органами  місцевого  самоврядування,  об’єднаннями  громадян,  підприємствами,  установами,  організаціями,  незалежно  від  форм  власності,  громадянами  відповідно  до  законодавства;

                13) звертається  до  суду  щодо  визнання незаконними  актів  органів  місцевого  самоврядування,  місцевих  органів  виконавчої  влади,  підприємств,  установ  та  організацій,  які  обмежують  права  територіальної  громади,  а  також  повноваження  сільської  ради  та  її  органів;

                 14) вирішує  інші  питання,  доручені  йому  радою;

                 15)видає  розпорядження  у  межах  своїх  повноважень.             

                    Розділ  11.   СЕКРЕТАР   СІЛЬСЬКОЇ   РАДИ

            Секретар  сільської  ради  обирається  за  пропозицією  сільського  голови  відповідною  радою  з  числа  її  депутатів  на  строк  повноважень  ради  і  працює  в  раді  на постійній  основі.

          Він  не  може  суміщати  свою  службову  діяльність  з  іншою  посадою,  у  тому  числі  на  громадських  засадах (крім  викладацької, наукової,  творчої  роботи  в  позаурочний  час),  займатися  підприємницькою  діяльністю,  одержувати  від  цього  прибуток.

             Секретар  сільської  ради:

           1) повідомляє  депутатам  і  доводить    до  відома  населення  інформацію  про  час  і  місце  проведення  сесії  сільської  ради,  питання,  які  передбачається  внести  на  розгляд  ради;

           2) організовує  підготовку  сесій  ради,  питань,  що  вносяться  на  її   розгляд;

           3) забезпечує своєчасне  доведення  рішень  до  виконавців  і  населення,  здійснює  контроль  за  їх  виконанням;

           4) за  дорученням  сільського  голови  координує  діяльність  постійних  та  інших  комісій  сільської  ради,  дає  їм доручення;

           5)  сприяє  депутатам  сільської  ради  у  здійсненні  їх  повноважень;      

           6)  забезпечує  зберігання  офіційних  документів,  пов’язаних  з  місцевим  самоврядуванням,  забезпечує  доступ  до  них  особам,  яким  це  право  надано  у  встановленому  порядку;

            7) вирішує  за  дорученням  сільського  голови  або  ради  інші   питання,  пов’язані  з  діяльністю  ради  та її  органів;

             8) скликає  сесії  ради,  веде  засідання,  підписує  рішення  ради  у  випадках,  передбачених  ч.6 ст.46  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні».

            Секретар  сільської  ради  може  за  рішенням  ради  одночасно  здійснювати  повноваження  секретаря  виконавчого  комітету  сільської  ради.

              Розділ  12.ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

      Виконавчим органом сільської ради є виконавчий комітет ради, який утворюється відповідною радою на термін її повноважень. Після закінчення повноважень ради, сільського голови її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

Кількісний склад виконавчого комітету визначається відповідною ра­дою. Персональний склад виконавчого комітету сільської ради затверджує рада за пропозицією сільського голови.

Виконавчий комітет ради утворюється у складі відповідно сільського голови, секретаря виконкому та членів виконкому згідно із Законом (ст. 51, п. 3).

       Виконавчий комітет сільської ради очолює сільський голова. У виконавчому комітеті функції секретаря за рішенням ради може здійснювати секретар відповідної ради.

Виконавчий комітет підзвітний і підконтрольний раді, що його утворила, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольний районній державній адміністрації.

До складу виконавчого комітету сільської ради входить за посадою секретар відповідної ради. Депутати сільської ради до складу виконавчого комітету не входять.

Виконавчий комітет працює згідно з положенням, затвердженим сільською радою.         

            Розділ  13. ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

      Повноваження постійних комісій, організація їх роботи, взаємодія з іншими органами передбачається окремим положенням про постійні комісії сільської ради, затвердженим сільською радою.      

 Розділ 14.  КОНТРОЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ                                

       Сільська рада в межах своєї компетенції здійснює контроль за діяльністю створених органів ради, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на території сільської ради, та забезпечує дотримання законності.

Розділ 15.  ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ                      СІЛЬСЬКОЇ РАДИ                                                                                  Повноваження сільської ради можуть бути достроково припинені у випадках:

-       якщо рада прийняла рішення з порушенням Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших законів, прав і свобод громадян;

-       якщо сесії ради не проводяться без поважних причин у термін, встановлений Законом та цим регламентом, або рада не вирішує питань, віднесених до її компетенції.

Повноваження сільської ради можуть бути припинені за рішенням місцевого референдуму.

 

Після дострокового припинення повноважень сільської ради Верховна Рада України може призначити позачергові вибори сільської ради, порядок проведення яких визначається Законом України «Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів».

 

  Розділ  16.  ЗАКЛЮЧНІ  ПОЛОЖЕННЯ

          Особистий  прийом  громадян  здійснюється  сільським  головою,  секретарем  ради  у  визначені  дні  і  години, згідно  з  графіком  у  приміщенні  сільської  ради.

         Листи,  заяви  і  скарги  громадян  розглядаються  у  відповідності  до  Закону  України  «Про  звернення  громадян».  Порядок  прийому,  розгляду  звернень  і  контролю  визначається  сільським  головою.

                   На  будинку,  де  проводиться  сесія сільської  ради,  на  весь  період  сесії,  а  на  приміщенні  ради  -  постійно,  піднімається  Державний  прапор  України.

Секретар  сільської ради:                                                       В.М.Власенко